Положення про брокерські контори та брокерів акредетованих на Івано-Франківській аграрній товарній біржі

4.4. Положення про Брокерські контори та брокерів

 

1. Всі угоди купівлі-продажу на Біржі здійснюються тільки

через Брокерські контори. Це стосується як реалізації продукції

членів Біржі , так і виконання доручень (наказів) відвідувачів

Біржі на купівлю або продаж продукції за визначеними умовами.

2. Брокерські контори відкриваються членами Біржі.

Кожний член Біржі , незалежно від величини внесеного ним до

Статутного фонду паю , має право відкрити Брокерську контору.

3. Брокерська контора може володіти правом юридичної

особи , для чого у відповідному порядку повинна бути

зареєстрована в місцевих органах влади , або може діяти як

структурний підрозділ організації — члена Біржі та користуватися

при веденні операцій його розрахунковим рахунком та

юридичною адресою.

4. Діяльність Брокерської контори фінансується членом

Біржі , який її відкрив . Прибуток Брокерської контори визначається

на рівні комісійного проценту від кожної угоди , здійсненої за

дорученням клієнтів.

5. Порядок взаємовідносин Біржі з Брокерськими

конторами визначається Статутом Біржі .

Біржовий комітет , виконавча дирекція та інші органи

Біржі не втручаються у взаємовідносини між Брокерською

конторою та членом Біржі , що відкрив її , за винятком тих

випадків , коли на цьому наполягають обидві із сторін.

6. Штат брокерської контори складається з її керівника

(старший брокер), брокерів та необхідного технічного персоналу.

Керівник Брокерської контори та брокери призначаються членом

Біржі , який відкрив Брокерську контору , якщо інше не передбачене

у договорі між Брокерською конторою та членом Біржі.

Кількість брокерів у брокерській конторі визначається

членом біржі , який її відкрив , за погодженням з Біржовим комітетом ,

виходячи із розміру біржового обороту та величини паю , який

внесено до Статутного фонду.

7. Брокери працюють за строковим контрактом з Брокерською

конторою , якщо інше не передбачене договором і Брокерською

конторою та членом Біржі , що її відкрив.

8. Перед призначенням керівника Брокерської контори та

при підборі брокерів вони повинні попередньо витримати

кваліфікаційний іспит , що організовується один раз на рік Біржовим

комітетом , а також пройти реєстрацію в державних органах , які

контролюють біржі , отримати дозвіл на ведення біржових операцій

як з реальним товаром , так і з угодами на строк.

Для того , щоб брокер зміг скласти кваліфікаційний іспит , необхідні

дві рекомендації членів Біржі , які письмово засвідчують рівень

компетентності претендента та комерційну репутацію . Члени біржі

несуть відповідальність за дані ними рекомендації . У випадку

серйозних порушень з боку керівника брокерської контори та

брокерів , до членів Біржі , які дали їм свої рекомендації ,

застосовуються стягнення , що визначаються Біржовим комітетом.

9. Оплата послуг Брокерів за посередництво при укладанні

договорів купівлі-продажу транспортних засобів встановлюється в

передбаченому розмірі від комісійного проценту , що отримує

брокерська контора від кожного договору , укладеним даним

Брокером і становить 1/3 частка реєстраційного збору.

Оплата інших послуг Брокера (консультації , участь в експертизах

та ін.) здійснюються в порядку , передбаченому Загальними зборами

членів Біржі.

10. Функціями брокерів є :

а) посередництво при укладанні угод шляхом прийняття доручень

(наказів) клієнтів та пошук відповідних контрагентів;

б) представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових

операцій та укладання угод від свого імені за їх рахунок;

в)консультації з питань , що пов’язані з укладанням біржових

угод , у тому числі з питань якості та властивостей товарів , які

продаються;

г)документальне оформлення угод та представлення їх до

реєстрації в реєстраційному бюро;

д)підготовка за завданням Біржового комітету висновків з питань

торговельної практики , торгової кон’юнктури та ін.;

е) участь як експертів у проведенні експертиз на загальних

умовах , передбачених Положенням про Експертне бюро;

є) інші функції , що не протирічать Статуту , Правилам біржової

торгівлі та іншим документам , які регламентують діяльність Біржі.

11. При укладанні біржових операцій брокер діє на основі

заявки , що надійшла з Інформаційно-довідкового відділу.

При цьому обов’язково мають бути вказані вид , якісні

параметри та кількість товару , що пропонується йому на запит.

Бажані строки поставки , ціна та умови платежі вказуються на

розсуд клієнта. Кожна умова угоди повинна вказуватись “від-до”.

Відповідальність брокера та клієнта при реалізації , анулюванні

доручення (наказу) регулюються Правилами біржової торгівлі.

12. Брокер має право не приймати доручення (наказ) , що

дається йому у випадку , коли умови , вміщенні в нього , заздалегідь

не відповідають кон’юнктурі ринку або суперечать Правилам

біржової торгівлі.

13. Приймаючи доручення (наказ) від клієнтів , брокер

використовує наочні засоби і своєчасно повідомляє про попит

та пропозицію , якщо на цьому наполягає клієнт.

14. При укладанні угод на Біржі брокери повинні

дотримуватись усіх правил біржової реєстрації.

15. Технічна документація угоди пакується в окремий пакет

за печаткою брокерської контори ; при наполяганні брокера – за

печатками продавця та покупця (або відповідної брокерської

контори ) та зберігається до закінчення строку угоди.

16. Після закінчення біржового дня кожна брокерська

контора подає до Реєстраційного бюро інформацію про угоди ,

укладені протягом дня брокерами. У випадку неспівпадання даних

різних брокерських контор зацікавлені сторони повинні дійти згоди

по спірному питанню. Якщо вони не дійшли згоди , справа передається

на розгляд Арбітражної комісії , яка повинна повідомити про своє

рішення до початку наступного біржового дня.

17. Біржові брокери , співробітники брокерських контор , як

і інші органи та посадові особи Біржі , повинні зберігати таємницю

про операції клієнтів , що проводяться за їх участю та можуть

інформувати про відомості стосовно цих операцій тільки на вимогу

прокуратури , слідчих , судових органів та за спеціальним розпорядженням

Біржового комітету.

18. За порушення правил , які встановлені для укладання

біржових угод , на брокера за постановою Біржового комітету може

накладатися стягнення у вигляді догани , штрафу або виключення з

числа брокерів. Гранична сума штрафу визначається Загальними

зборами членів Біржі. В кожному конкретному випадку розмір штрафу

встановлює Біржовий комітет.