Положення про порядок організації та проведення аукціонів по продажу земельних ділянок

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Дане положення регламентує умови , порядок організації та проведення

аукціонів по продажу земельних ділянок державної та комунальної власності.

1.2 Положення розроблене на підставі Законів України “Про товарну біржу” ,

Земельного кодексу України “Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.” ,

Закон України “Про оцінку землі ” Закон України “Про землеустрій” ; Закон України

“Про державний контроль та використання та охорону земель”, інших нормативних

документів.

1.3 Дія даного Положення поширюється на майно , яке перебуває в комунальній

та державній власності.

1.4 Відчуження майна відповідно до даного положення , здійснюється на підставі

угоди (заявки) про продаж , укладеної (поданої) замовником надалі іменованому

“Продавець” і Біржею.

1.5 Івано-Франківська аграрна товарна біржа (надалі іменована “Біржа”) є

організатором проведення аукціонів по продажу земельних ділянок , що знаходиться :

в Івано-Франківській області.

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Продавець зобов’язаний :

2.1.1.За надані послуги по даному Договору “Продавець” сплачує Організатору

винагороду в розмірі від 1-10 % від вартості реалізованих активів та відшкодовує

Організатору понесені витрати по організації продажу(публікація оголошення ,

надання послуг ліцитатора ).

2.1.2. Надати Організатору інформацію щодо складу , стану та інших особливих

ознак Активів , що можуть бути пропоновані для реалізації.

2.1.3.За письмовою вимогою Організатора в 3-х денний термін надати додаткову

інформацію про активи , що підлягають реалізації.

2.2.Організатор зобов’язаний :

2.2.1.Якісно і у термін , передбачений чинним законодавством підготувати і

провести продаж активів “Продавця” .

2.2.2.Забезпечити конфіденційний режим збереження пропозиції і інформації

про учасників продажу.

2.2.3.Надавати відповіді на запити потенційних учасників аукціонів.

2.2.4.Забезпечити безкоштовний рівний доступ усім потенційним учасникам для

ознайомлення з документацією про аукціон.

2.3.5. Забезпечити реалізацію наступних заходів щодо підготовки продажу активів :

- розробку оголошення про продаж

- Розробку пропозицій щодо порядку продажу активів , черговості

виставлення активів на продаж , розміру початкової ціни , термінів продажу активів.

- Визначення ліцитатора – маклера у випадку проведення торгів і

підписання з ним договору , а також визначення кроку аукціону.

2.4.Організатор має право :

2.4.1. Залучати для надання послуг “Продавця” третіх осіб з оплатою їхніх

послуг за рахунок власних коштів.

2.4.2. Гарантійний внесок перерахований Покупцем для участі в аукціоні

перераховується Продавцю після повного розрахунку між Покупцем і Продавцем

та підписанням акту прийому передачі . Один примірник акту прийому передачі

надається Організатору для повернення розрахунків.

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ

 

3.1. Продавець – замовник аукціону надає Біржі комплект документів на

майно , що пропонується для продажу , а саме :

- заяву , в якій вказується , назва майна , його характеристика

та місцезнаходження , початкову ціну продажу;

- експертний висновок про вартість майна , складений відповідно

до вимог законодавства , повноважним експертом. За участю експерта

визначається ціна продажу ;

- дані про назву банку , адресу та рахунок для розрахунків за

придбане майно;

Відповідальність за достовірність даних про майно , що пропонується на

продаж , повністю несе Продавець.

3.2. Біржа розповсюджую через засоби масової інформації повну інформацію

про майно , що продається , а саме:

- назва майна та його місцезнаходження ;

- початкова ціна , розмір застави ;

- кінцевий термін прийняття заявок на участь у аукціонах ;

- час та місце проведення аукціону.

3.3 Біржа приймає від фізичних осіб та юридичних осіб заяви на участь в

аукціонах і веде їх реєстрацію у спеціальному журналі в розрізі окремого

об’єкту ,виставленого на продаж. Відомості про учасників аукціону та кількість

не підлягають розголошенню.

3.4 Для реєстрації , як учасник аукціону , фізична або юридична особа повинна

представити на Біржу :

- документ . що засвідчує фізичну особу , а щодо представників ,

також відповідне доручення , що засвідчує їх повноваження ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію , довідка про включення

в ЄДРОПОУ , Статут – для юридичних осіб.

- документ про сплату гарантійного та реєстраційного внеску.

3.5.Для реєстрації Покупців , як учасниками в аукціоні , вони сплачують Біржі

реєстраційний внесок в розмірі 51,00 (п”ятдесять одна) гривня 00 коп.

3.6. Покупець укладає договорів на проведення біржових операцій та надання

прав на біржове місце на Івано-Франківській аграрній товарній біржі та сплачує

450,00 грн.

3.7.Покупці вносять заставу в розмірі 10 % від початкової ціни продажу

об’єкта на розрахунковий рахунок Біржі. Після закінчення аукціону гарантійний внесок

в 5 ти денний термін повертається усім учасникам аукціону , крім :

- визначеного протоколом переможця аукціону

- порушників порядку проведення аукціону , відповідно до п. 3.16 Положення

біржа звільняю від участі в аукціоні . гарантійний внесок в такому випадку не

повертається і зараховується , як штрафна санкція на користь Біржі.

- Покупець . який прибав майно на аукціоні , гарантійний внесок

зараховується

при остаточних розрахунках в рахунок оплати за придбаний об’єкт.

3.8.Аукціон проводить ліцитатор-маклер , обов’язки якого виконує один

із співробітників біржі або запрошений Біржею. Реєстрація учасників закінчується

за одну годину до проведення аукціону.

3.9 Біржа проводить аукціон відповідно до угоди з Замовником.

3.10 В біржові сесії приймають участь лише учасник та брокери , та

особи які уклали договір на проведення біржових операцій та надання прав на

біржове місце на Івано-Франківській аграрній товарній біржі а також особи , що

здійснюють проведення аукціону. Під час проведення аукціону можуть бути присутні

представники комітету кредиторів , а також працівники Біржі , що забезпечують

організацію проведення торгів.

3.11 По кожному виставленому на торги об’єкту (лоту) ліцитатор-маклер

оголошує назву , дає коротку характеристику і стартову ціну об’єкта відчуження.

Ліцитатор-маклер має право в будь-який момент без пояснень . але до оголошення

продаж об’єкта . зняти з торгів заявлений об’єкт і виставити його ще раз.

3.12. Крок підняття ціни по лоту становить 10% від початкової ціни

3.13 Початок аукціону вважається момент оголошення початкової ціни

продажу об’єкта . Брокер торгів , який бажає купити об’єкт за ціну ,

названу ліцитатором , піднімає картку з реєстраційним номером , повернуту

до ліцитатора-маклера.

Піднятий номер засвідчує згоду брокера сплатити за об’єкт суму , яку назвав

ліцитатор-маклер.

3.14. Аукціон по оголошеному майну вважаються закінченими ,

коли ліцитатор

-маклер тричі оголошує незмінною ціну об’єкта. Після цього маклер-ліцитатор робить

оголошення про придбання об’єкта тією особою , яка запропонувала найвищу ціну і

номер ,який був названий ліцитатором-маклером останнім .

3.15. Якщо протягом потрійного оголошення ліцитатором-маклером

початкової ціни продажу майна жодний з акредитованих брокерів не висловив

бажання придбати об’єкт за оголошеною ціною , ліцитатором-маклером . відповідно

до умов угоди з Продавцем , має право знизити ціну. Якщо після зниження ціни

пропозиції від брокерів не буде оголошено , дане майно знімається з торгів.

Зазначене , не позбавляє права ліцитатора-маклера запропонувати даний об’єкт

на повторний продаж через деякий час.

3.16.Учасник аукціону зобов’язані дотримуватись наступних правил

поведінки :

- Не вести розмови між собою під час аукціону ;

- Не втручатись будь-яким чином у процес аукціону , якщо особа не

заявлена на аукціон по даному об’єкту ;

- Не ходи в біржовій залі , де проходить аукціон . без дозволу помічників

ліцитатора-маклера ;

- Не вести телевізійну трансляцію перебігу аукціону , не здійснювати

запис аудіо та відеоапаратури , фотографувати процес аукціону без дозволу

ліцитатора-маклера;

- Не вчиняти будь-яких інших дій . що порушують порядок проведення

аукціону.

3.17.Під час проведення аукціону ведеться протокол , в якому вказуються наступні

дані :

- Присутні;

- Назва об’єкта , його коротка характеристика;

- Початкова ціна ;

- Пропозиції учасників (крок лоту );

- Результати аукціону (ціна продажу та відомості Покупця ,який

придбав даний об’єкт ).

- Розрахунки за об’єкт.

3.18. Після закінчення аукціону Покупцеві надається витяг з Протоколу

проведення біржових торгів. Протокол проведення аукціону підписується на протязі

10 робочих днів після визначення переможця аукціон

3.19.Під час проведення аукціону торгів ліцитатор-маклер вживає заходи до усунення

будь-яких дискусій та суперечок і вирішує питання по суті.

3.20.Протокол підписується в 5 примірниках . один примірник передається Покупцю ,

два примірники передаються Продавцю , два примірники зберігається в архіві Біржі.

Протокол є документом , на підставі якого підписується договір купівлі-продажу

згідно чинного законодавства України .

3.21 Переможець аукціону , який відмовився підписання протоколу , позбавляється

прав на подальшу участь в аукціоні та штрафується на суму внесеного ним

гарантійного внеску , а торги за цим лотом поновлюються.

3.22 Аукціон може бути припинене ний , а майно зняте з торгів на вимогу будь-якого

з його учасників або продавця у випадку коли :

- порушено порядок організації та проведення аукціону , визначений

даним положенням ;

- з боку ліцитатора-маклера вчинені дії , що порушують або обмежують

права учасника або брокера аукціону.

3.23 Письмова заява про припинення аукціону або зняття майна з торгів подається

Біржовий арбітраж , яка в найкоротший час , але не більше двох годин приймає

остаточне рішення. На час розгляду заяви зупиняється проведення аукціону по

спірному майну або в цілому.

3.24 Аукціоні може бути перенесені на невизначений термін на вимогу замовника

Аукціонув разі виникнення форс-мажорних обставин.

Заявки про визнання угод , укладених за наслідками біржових торгів , недійсними -

подаються будь-ким з учасників торгів у місячний строк з дати проведення аукціону

в Біржовий арбітраж.

 

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ПРИДБАНЕ МАЙНО ТА НАБУТТЯ ПРАВ ВЛАСНИКА

 

4.1.Проткол проведення аукціону є підставою для проведення остаточних розрахунків

між Продавцем та Покупцем шляхом перерахування на вказаний у протоколі рахунок

плати за придбаний об’єкт.

4.2.Покупець , який протягом терміну визначеного в протоколі проведення аукціону

не провів розрахунки за придбаний об’єкт штрафується біржею на суму гарантійного

внеску на рахунок бірж.

4.3.Право власності на майно переходить від Продавця до Покупця з моменту

повного розрахунку сторін та підписання акту прийому передачі.