Правила біржового арбітражу

1. Біржовий арбітраж створюється для вирішення спорів, що

виникають як між учасниками зареєстрованих на біржі угод (членами і

відвідувачами біржі), так і між ними, брокерами та іншими

відповідальними службами Біржі.

2. Склад Біржового арбітражу визначається Біржовим комітетом

і затверджується Загальними зборами членів Біржі. До складу Біржового

арбітражу входять: Голова, секретар і члени арбітражу. Кількісний склад

арбітражу визначається Біржовим комітетом.

3. Склад Біржового арбітражу затверджується строком на

один рік.

4. До функцій Біржового арбітражу входить вирішення спорів по:

4.1. біржових угодах між учасниками біржових торгів, які

передбачені Правилами біржових торгів;

4.2. виконання брокерами доручень торгуючих як по

посередництву, так і по представництву, а також конфліктів із

співробітниками інших підрозділів Біржі;

4.3. угодах, у яких виявлена розбіжність даних реєстрації,

з відповідними даними брокерських контор (рішення за даними

спорами повинні бути винесені до початку наступного біржового дня).

5. Голова Біржового арбітражу обирається Загальними

зборами членів біржі з складу членів Біржового комітету.

Функції Голови арбітражу:

• контроль за дотриманням порядку роботи арбітражу;

• становлення чергування членів арбітражу в період

біржових торгів для прийому замовлень із спірних питань;

• призначення справ до слухання і розподіл їх між

членами арбітражу для доповіді;

• скликання засідання Біржового арбітражу і

головування на них.

6. Секретар Біржового арбітражу затверджується Біржовим

комітетом за поданням Голови арбітражу. Секретар Біржового

арбітражу повинен мати вищу юридичну освіту і досвід роботи

по вирішенню господарських спорів.

Функції секретаря Біржового арбітражу:

• консультації з питань чинного законодавства і

Правил біржової торгівлі;

• оформлення протоколів засідання арбітражу;

• складання проектів рішень Біржового арбітражу;

• ведення діловодства арбітражу.

7. Члени Біржового арбітражу обираються Біржовим комітетом

з подальшим затвердженям на Загальних зборах членів біржі.

Перевага надається особам з юридичною освітою. Порядок

роботи членів біржі встановлюється Біржовим комітетом.

8. Спори по біржових операціях і заяви на оскарження рішень

Біржового арбітражу розглядається на засіданнях арбітражу.

Засідання правомочне при наявності більш ніж половини членів

арбітражу, включаючи Голову (заступника) і секретаря арбітражу.

Систематична відсутність члена Біржового арбітражу на

засіданнях є підставою для виключення його з її складу.

Рішення про включення приймаються Біржовим комітетом

за представленням Біржового арбітражу.

9. Біржовий арбітраж проводить засідання по необхідності

після закінчення біржового дня і вирішує спори, які виникають

у ході проведення торгів.

10. Підставою для розгляду справи в Біржовому арбітражу є

письмова заява позивача в порядку передбаченому Правилами

біржових торгів. Копія заяви направляється відповідачу.

У заяві повинні бути точно визначені вимоги і ціна позову.

При неправильному визначенні позивачем ціни позову

Біржовий арбітраж має право змінити ціну.

11. Письмова заява подається черговому члену Біржового

арбітражу, що знаходиться в залі біржі. У випадку невиконання

зобов”язань по укладених угодах заява повинна бути подана

не пізніше двотижневого терміну з моменту ліквідації біржової

угоди або видачі рішення Біржового арбітражу, по якому

порушується справа.

12. Присутність сторін чи їх представників є обов”язковою

при розгляді справ у Біржовому арбітражу. Повноваження

представника підтверджується дорученням на ведення

справ у Біржовому арбітражу.

13. Біржовий арбітраж може усунути від ведення справ

своїх членів по заяві однієї із сторін у таких випадках:

а) особистої зацікавленості у справі, яка розглядається,

чи зацікавленості найближчих родичів;

б) зацікавленості установ, організацій чи підприємств,

які вони представляють;

в) при розгляді справ, у результаті яких зацікавлені

особи, з якими даний член арбітражу має юридичні або інші

стосунки.

14. Засідання Біржового арбітражу проводять публічно.

При необхідності дотримання комерційної таємниці призначається

закрите засідання за рішенням Голови арбітражу. Усна заява

про це повинна бути зроблена до початку засідання.

15. Біржовий арбітраж докладає зусиль до примирення сторін

та пошуку згоди і лише у випадку недосягнення цього приступає

до розгляду справи.

16. При розгляді спорів Біржовий арбітраж керується чинним

законодавством, Правилами біржових торгів і торговою

практикою. Якщо при розгляді заявлених вимог виникає новий

предмет спору, його вирішення включається в порядок засідання

за згодою обох сторін.

17. Рішення по справі на засіданні Біржового арбітражу

виноситься простою більшістю голосів. В окремих випадках

арбітраж може відкласти винесення рішення до наступного з

асідання. При розгляді справ арбітраж взаємодіє з іншими

підрозділами Біржі і при необхідності звертається за консультацією

в Експертне бюро.

18. Рішення Біржового арбітражу підписується Головою арбітражу,

секретарем та членами, які беруть участь у засіданні, і

оголошується публічно, якщо це не протирічить п.14. даних Правил.

Рішення набуває чинності з моменту його підписання. У результаті

визначається, у якій мірі (повністю чи частина і яка саме) внесена

при укладенні угоди на строк застава повертається контрагентом.

19. Справа може бути розглянута і по ній прийняте рішення у випадку

неявки однієї із сторін. Заочне рішення повідомляється стороні,

яка була відсутня.

У випадку визнання арбітражем поважною причину неявки

сторони на засіданні і необхідності винесення рішення в її присутності,

рішення може бути переглянуто за заявою відсутньої сторони.

Заява подається в тижневий строк з моменту одержання відсутньою

стороною заочного рішення Біржового арбітражу.

20. При виявленні очевидної помилки у винесеному рішенні або за

заявою зацікавленої сторони арбітраж правомірний виправити її

в триденний строк.

21. Рішення Біржового арбітражу може бути оскаржене. Заява на

оскарження подається не пізніше тижневого строку з моменту

прийняття рішення.

Біржовий арбітраж має право відхилити заяву на оскарження

рішення Біржового арбітражу, якщо заявником не будуть надані

додаткові обгрунтування.

22. По заяві зацікавленої сторони копія рішення повідомляється

супротивній стороні для виконання в тижневий термін з дня втручання,

якщо в самому рішенні не встановлений термін його виконання.

Якщо виконання не відбудеться, копія рішення у справі

передається Біржовому комітету для того, щоб вжити відповідних

заходів.

23. Витрати Біржі по розгляду справи компенсуються кожною із

сторін у відповідності з рішенням Біржового арбітражу. Кошти

перераховуються на рахунок Біржі у двотижневий термін.

24. Прийняті Біржовим арбітражем до розгляду справи фіксуються

її секретарем у спеціальному журналі. По кожній справі ведеться

окремий протокол.

25. Голова Біржового арбітражу періодично звітує перед Біржовим

комітетом про роботу в установлені строки.