Правила проведення біржових торгів майном, що перебуває в податковій заставі, конфіскованого, безгосподарчого та арештованого

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій,

стосовно торгів майном, що перебуває в податковій заставі, конфіскованим та

без господарчим майном, а також майном, що перебуває під арештом, встановлює

правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників біржі, визначає

зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання.

1.2. Правила розроблені на підставі Закону ”Про товарну біржу”,

інших законодавчих актів України, які регламентують порядок реалізації майна, що

перебуває в податковій заставі, конфіскованого та без господарчого майна, а також

майна, що перебуває під арештом.

 

2. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

 

2.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення біржових операцій

учасником торгів (членом біржі):

• за замовленням клієнта, від свого імені та за власний рахунок або від свого

імені та за рахунок клієнта (брокерська діяльність);

• від свого імені та за власний рахунок для власних потреб чи з метою подальшого

перепродажу (брокерська діяльність).

Учасник торгів (член біржі), статутом якого не передбачена посередницька

діяльність, має право займатися виключно брокерською діяльністю

з реальним товаром.

2.2. Оплата клієнтами послуг членів біржі за виконання замовлень з купівлі-продажу

на біржі проводиться як комісійна винагорода. Інші послуги, які надають

посередники, оплачуються за згодою обох сторін відповідно до чинного

законодавства України.

2.3. Член біржі зобов’язаний не пізніше одного дня після виконання (невиконання)

у встановлені строки, замовлення повідомити про це свого клієнта погодженими

засобами зв’язку, якщо інше не передбачено договором з клієнтом.

2.4. Обслуговування клієнтів членом біржі проводиться згідно з укладеним

між ними договором, у якому визначаються права, обов’язки та

відповідальність сторін.

Зазначений договір обов’язково включає положення щодо прав, зобов’язань

та відповідальності сторін, митного оформлення продукції у випадку, якщо ця

продукція буде куплена особою – не резидентом України. За умови наявності

цих положень право на декларування може набути біржовий

посередник (член біржі).

 

3. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

3.1. Учасниками біржової торгівлі можуть бути тільки члени біржі. Членство на біржі

регламентується установчими документами, цими Правилами та іншими документами,

затвердженими біржовим комітетом.

3.2. Учасники біржових торгів:

а) брокери – фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту,

обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, що вони представляють,

стосовно здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і подання

здійснюваних ними операцій для реєстрацій на біржі.Кількість брокерів визначається

Біржовою радою.Брокери мають право пересвідчитися в наявності та якості

запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати

альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що суперечать

інтересам клієнтів.Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці

щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати

двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.

б) біржові маклери – працівники біржі, які ведуть торги, фіксують усну згоду

брокерів на укладання угоди на певних умовах та мають право призупиняти торги

не більш, ніж на десять хвилин.

в) фізичні та юридичні особи зареєстровані як учасники прилюдних

біржових торгів.

3.3. Особи, що забезпечують проведення біржових торгів – працівники біржі за

своїми функціональними обов’язками.

3.4. Порядок допуску в торговий зал біржі відвідувачів та представників засобів

масової інформації визначається біржею. Відвідувачам заборонено прямо чи

безпосередньо втручатися в хід біржових торгів. Маклер має право при

необхідності прийняти рішення про випровадження відвідувачів із залу

під час торгів.

 

4. ТОВАРИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ТОРГІВ

 

4.1. До біржових торгів допускається продукція, що перебуває в податковій заставі,

конфісковане та без господарче майно, а також майно, що перебуває під арештом.

 

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІРЖОВИХ ЦІН ТА ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

5.1. Ціни на біржі формуються вільно. Їх рівень визначається на кожен вид продукції

співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів.

5.2. На біржі використовують такі поняття цін: ціни продавця (пропозиції), ціни

покупця (попиту), ціни біржових угод, котирувальні ціни.

5.3. Ціною продавця на біржовий товар визначається ціна, що вказана учасником

біржових торгів у заявці на продаж, а також названа ним під час торгів з метою

стимуляції продажу.

5.4. Під ціною покупця розуміють ціни, що вказані покупцем у заявках по купівлі,

а також ті, які називаються ним безпосередньо під час торгів , при обговоренні

пропозиції продавця.

5.5. Ціною біржової угоди є остання з тих, які названі покупцем (продавцем)

цін під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що зафіксована біржовим

маклером.

 

6. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА БІРЖОВІ УГОДИ

 

6.1. Біржовою операцією визначається угода, що відповідає умовам, визначених

статтею 15 Законом України “ Про товарну біржу “,

6.2. Під час біржових торгів можуть бути укладені угоди, що пов’язані з:

• негайною (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та обов’язків

щодо реального товару ( спотова угода );

• угоди, які укладаються на умовах передачі прав власності на товари

без грошової доплати, або з доплатою різниці між вартістю товарів (бартерні угоди);

Інші види угод, контрактів чи прав вводяться біржею за погодженням з ДПА

України, Міністерством Юстиції України.

6.3. Стандартним контрактом на біржовий товар є контракт, у якому кількість,

якість, базис поставки та строки виконання є стандартними. Єдиною змінною

величиною стандартного контракту є ціна, що визначається у процесі біржового

торгу. Правила біржової торгівлі стандартними контрактами затверджуються

додатково.

6.4. Біржова угода умовно проходить два етапи укладання. Перший -

починається з оголошення, пропозиції продавця і закінчується в момент

оголошення ним покупця та ціни продажу, одночасно брокери покупці та брокери

продавці підтверджують підписами згоду на купівлю та продаж.

На другому етапі угода оформлюється письмово біржовим контрактом, що

підписується брокером-покупцем і брокером-продавцем та уповноваженою

особою біржі.Біржовий контракт має включати положення щодо прав і

обов’язків з митного оформлення експорту продукції. Зазначені положення

можна викласти і окремим протоколом як додаток до контракту.

6.5. Біржова угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами.

 

7. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

 

7.1. Місцем проведення торгів є торговий зал біржі. Івано-Франківська аграрна

товарна біржа визначає місце в торговому залі для торгів окремими групами

продукції.

7.2. Дні та час початку біржових торгів визначаються Івано-Франківською

аграрною товарною біржою. Зміна розпорядку повідомляється біржею

учасникам торгів.

 

8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

8.1. Заявки на купівлю чи продаж подаються брокерами на біржу до початку

торгів. початку торгів. Форму заявки, час та спосіб подачі визначає біржа.

8.2. Одночасно із заявкою брокер зобов’язаний надати всю необхідну

документацію передбачену законодавством про порядок реалізації майна,

що перебуває в податковій заставі, конфіскованого та без господарчого

майна, а також майна, що перебуває під арештом

8.3. Івано-Франківська аграрна товарна біржа має право вимагати від

покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку

необхідних коштів, чи гарантію оплати від банку.

8.4. У заявці обов’язково вказується строк її дії. Продовження строку дії

чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером проводиться письмово

у строки, встановлені біржею згідно з п.8.1. цих правил.

8.5. На основі заявок формується бюлетень продажу та купівлі на даний

біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації

маклером, що веде торги.

8.5.1. Реквізитами бюлетеня може бути найменування, якісна характеристика,

кількість, ціна, місцезнаходження товару або місце поставки, умови оплати.

8.6. Ціни на продукцію приймаються за базисом поставки.

8.7. Біржа зобов’язана до торгів підтвердити отримання заявки від брокера.

У разі відхилення від інформації його заявки, брокер повинен негайно

сповістити про це біржу.

8.8. Інформація про заявки на продаж розміщуються біржею в засобах

масової інформації, а також розповсюджуються серед потенційних

покупців та брокерів не пізніше ніж за 2 години до початку торгів.

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ З РЕАЛЬНОГО ТОВАРУ

 

9.1. Реєстрація учасників торгів та допуск у торговий зал регламентуються

біржею.

9.2. Торги реальною продукцією з негайною поставкою проводяться за таким

регламентом:

9.2.1. Біржовий маклер, що веде торги, оголошує початок біржового торгу , після

чого послідовно називає номер позиції згідно з бюлетенем продажу

даного біржового дня.

9.2.2. Брокер—продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує

його присутність в залі.

9.2.3. В другій частині торгів між Брокером-покупцем і Брокером-продавцем

проходять торги.

9.2.4. Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться

конкурентний торг на збільшення ціни. Брокер—покупець, який запропонував

найбільшу ціну, вважається стороною угоди.

9.2.5. Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не

виявлено, брокер – продавець може запропонувати зниження ціни. При

виявлені покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції.

Якщо після запропонованої зниженої ціни покупець не виявляється, позиція

знімається з торгів.

9.2.6. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця,

проводиться конкурентний торг на збільшення ціни за процедурою згідно

з п.9.2.4. цих Правил.

9.2.7. При відсутності попиту на позицію брокер покупець може запропонувати

продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода

укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між

брокером-покупцем, який погодився на купівлю позиції згідно із заявкою,

і брокером-покупцем, що запропонував більш високу ціну, але лише на

частину заявленої партії, має брокер-продавець.

9.2.8 Під час торгів маклер слідкує за укладеними усними угодами та

порядком в залі.

9.2.10. Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер надає

можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до

змісту торгів або їх процедури. Після цього оголошується бюлетень на

купівлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купівлю під час

торгів за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицію тільки в обсязі

укладених угод.

9.3. Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня при

необхідності може зробити офіційні повідомлення біржі, потім закриває

торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до

біржових реєстраторів для оформлення біржового контракту.

9.7. Під час проведення торгів та перебування на біржі учасники торгів і

службовці біржі зобов’язані виконувати Правила поведінки і ділової етики,

що затверджені біржею.

 

10. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ УГОД

 

10.1. Угода укладена на біржових торгах , повинна бути зареєстрована

та оформлена як біржовий контракт.

Біржовий контракт має включати положення щодо прав, обов’язків і

відповідальності, які не суперечать укладеному біржовим посередником -

членом біржі договору на брокерське обслуговування продавця цієї продукції.

Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом, як додаток

до контракту.

10.2. Брокери зобов’язані підписати контракт, а біржа його зареєструвати

після надання на біржу всіх необхідних для цього документів. При підписанні

контракту брокер зобов’язаний надати договори, на підставі яких він діяв

в інтересах третіх осіб.

10.4. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер, його форма

та зміст затверджуються біржею. Контракт підписується брокерами,

уповноваженими особами біржі та засвідчується печаткою біржі. Контракт

оформляється у трьох примірниках: по одному для кожної з сторін угоди і

один для архівного зберігання на біржі. За поданням сторін біржа може

видавати завірені копії контракту.

У випадку, укладання біржового контракту, однією сторін якого виступає

покупець не резидент України, оригінали продавця і біржі гасяться

уповноваженою біржею особою штампом або надписом “Копія”. Підставою

для митного оформлення експорту продукції є тільки оригінал покупця.

10.5. Інформація щодо оформлених контрактів вноситься в журнал реєстрації

контрактів.

10.6. За реєстрацію укладеної угоди та проведення торгів, біржа може

встановлювати реєстраційний збір, розмір якого, згідно законодавчих актів

які регламентують порядок реалізації майна, що перебуває в податковій заставі,

конфіскованого та без господарчого майна, а також майна, що перебуває під

арештом не може перевищувати 20% від суми контракту.

10.7. При оформленні біржового контракту стороною ( сторонами) якого є не

резидент (не резиденти) України ціна біржової угоди визначається в іноземній

валюті. Перерахування здійснюються за курсом НБУ на день торгів.

Розрахунки за цими контрактами здійснюються в іноземній валюті.

 

11. РОЗІРВАННЯ УГОД ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ НЕДІЙСНИМИ

 

11.1. Розірвання біржових угод не допускається, крім випадків, що передбачені

чинним законодавством України та цими Правилами.

11.2. Угода, що зареєстрована на біржі, визнається розірваною в таких випадках:

• за рішенням біржового арбітражу;

• за рішенням судових органів ;

• за погодженням сторін.

11.3. Порядок претензійного врегулювання спорів визначається чинним

законодавством України та міжнародними угодами.

Правила та порядок розгляду спорів, кількість суддів та персональний склад

біржового арбітражу підлягають затвердженню рішенням загальних зборів

членів біржі.

11.4. У випадку розірвання контракту сторони зобов’язані сповістити про

це біржу не пізніше 10 днів з дня розірвання контракту.

11.5. У разі розірвання угоди або визначення її недійсною, біржа зобов’язана

сповістити про це Пункт реєстрації угод митними органами України протягом

наступного дня після отримання зазначеної інформації.

 

12. РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ КОНТРАКТІВ

 

12.1. Розрахунки по біржовим контрактам проводяться через біржу до

виконання контракту як продавцем, так і покупцем. Підставою для перерахування

вартості контракту продавцю є акт прийняття-здавання зазначеного в

контракті товару за кількістю і якістю, підписаний покупцем та продавцем,

або письмова згода покупця на передоплату.

12.5. У випадку не надавання біржі акта прийняття-здавання у строки,

зазначені в контракті кошти, що надійшли від платника, повертаються

йому біржею протягом 2-х робочих днів.

12.6. У випадку невиконання контракту винна сторона сплачує штраф

у встановленому радою Біржі розмірі на користь біржі та сторони, що

потерпіла.

12.7. Визначення біржової угоди недійсною внаслідок порушення цих

Правил однієї з сторін не звільняє порушника від сплати реєстраційного

збору біржі.

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 

13.1. Керівники Івано-Франківської аграрної товарної біржі несуть

відповідальність за будь-яке порушення цих Правил у порядку, що

визначений положеннями про структурні підрозділи біржі та посадовими

інструкціями.

13.2. За порушення цих Правил можуть застосовуватись санкції у випадках:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;

б) несплати оформленого біржового контракту;

в) перешкоджання веденню торгів;

г) неявки на торги брокера, що подав заявку.

Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням керівних

органів біржі.

13.3. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

а) попередження про неналежну поведінку;

б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;

в) позбавлення права участі в біржових торгах протягом певного часу

або постійно ( дискваліфікація);

г) відома в реєстрації на біржовий торг;

д) штраф;

ж) призупинення або позбавлення членства на біржі.

 

14. РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

14.1. Суперечок, що виникають у процесі виконання Правил біржової

торгівлі, вирішуються залежно від компетенції—дирекцією, Біржовою

радою, біржовим арбітражем, загальними зборами членів біржі.

 

15. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

 

15.1. Нормативними документами біржі повинно бути передбачено, що

поведінка брокерів та працівників біржі має відповідати нормам ділової

етики, які необхідні для підтримання доброї репутації біржі.

15.2. Біржа має здійснювати контроль за діяльністю членів біржі і брокерів,

правомірністю їх біржових операцій та станом платоспроможності, для

чого затверджує зміст та періодичність подання біржі відповідних звітів.

15.3. Регламент біржі повинен містити вимоги до членів біржі:

• додержуватись при укладанні договорів з клієнтами типових

форм, що вироблені біржею;

• оперативно забезпечувати клієнтів інформацією та вести від

їх імені розрахунки за угодами;

• уникати злиття інтересів члена біржі та його клієнта;

• виконувати доручення клієнта найкращим чином;

• забезпечити у випадку наявності у члена біржі грошових коштів

чи власності клієнта достатній їх захист, відокремлення їх від власного майна;

• оперативно чи вірно вести справи за претензіями клієнта;

• мати достатні фінансові ресурси для покриття зобов’язань

своєї фірми.

15.4. Біржа зобов’язана передбачити санкції аж до виключення з числа

членів біржі за такі дії:

• порушення правил та розпоряджень біржі, що стосуються

поведінки або комерційної діяльності членів, чи порушення будь-якої угоди,

договору з біржею;

• шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з принципами

справедливої торгівлі, та невиконання зобов’язань, особливо платіжних;

• здійснення фіктивних угод чи видача розпоряджень, доручень

брокеру на купівлю або продаж, які при їх виконанні не передбачають зміни

володіння власністю;

• неправдиві відомості, що надані при вступі у члени біржі;

• будь-які дії, що завдають шкоди інтересам чи благополуччю

біржі;

• нездатність чи відмова в наданні облікових книг і документів,

у тому числі по укладених угодах, за вимогою біржі за її викликом;

• спроби вимагання, визначення нереальних цін та комісійних

винагород, торгівля всупереч розпорядженням та намірам клієнтів,

маніпулювання цінами та спроби монополізації ринку через скупку товарів,

видача неправдивої інформації про ринок, торгівля або передача товару

від свого імені за рахунок клієнта без його дозволу, невиконання рішень

біржового арбітражу.

15.5. Біржа зобов’язана передбачати заборону таких практичних дій:

• розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру

в будь-який час, торгівля проти чи на боці іншого контрагента з урахуванням

розпорядження розголошеного і сповіщеного члену біржі внаслідок його

близьких відносин з клієнтом;

• торгівля з самим собою без переходу права власності;

• приховування, придер жування членом біржі від відкритого

ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду чи їх частини для

зручності іншого члена;

• порушення черговості виконання замовлень клієнтів, що

мають рівні умови.